<rt id="19cad"><meter id="19cad"><p id="19cad"></p></meter></rt>
  <b id="19cad"><form id="19cad"></form></b>
  <video id="19cad"><menuitem id="19cad"><option id="19cad"></option></menuitem></video>
 • <rt id="19cad"></rt>
  <tt id="19cad"></tt>

   <tt id="19cad"></tt>
   <b id="19cad"></b>
   1. <tt id="19cad"><noscript id="19cad"><delect id="19cad"></delect></noscript></tt>

    二年級下冊

    [二年級數學下冊練習題]二年級數學上冊全冊單元測試題(青島版)

    | 點擊:

    【www.chuech-photo.com--二年級下冊】

    青島版二年級數學上冊第一單元測試題
    一、看圖填空。
    1.

    (    )個(   )     (   )×(   )=(   )
    2.
    (    )個(   )    )=(    )

    二、把下面的加法算式改寫成乘法算式。
    2+2                                                
    1+1+1+1+1+1+1                                      
    5+5+5+5+5+5+5                                     
    A+A+A+A+A                                       
    △+△+△+△+△                                     
    三、填一填。
    1. 一個因數是5,一個因數是4,寫作_×_
    2. 6個2,寫作_×_
    3. 2個5相加,寫成乘法算式                        
    4. 3個4連加,寫成乘法算式                        
    5. 一個乘數是2,另一個乘數是4,積是8。寫成乘法算式                        
    四、我當小法官
    1. 一個因數是4,另一個因數是2,算式是4×2=8(   )
       2. 3+3+3+3=3×3=9(   )
       3. 5+5=5×5(   )
       4. 所有的連加算式都能改寫成乘法算式(   )
       5. 2+2+2+2寫成乘法算式是2×4(   )
       6. 3個6相加,寫成加法算式是3+6(   )
    五、找一找圖中有幾個幾?然后寫出乘法算式.比比誰寫得多?
    1.                             
                             

    草地: (  )個(  )                                        
    云:   (  )個(  )                                        
    樹:   (  )個(  )                                        
    猴子: (  )個(  )                                        
    桃子: (  )個(  )                                        


    青島版二年級數學上冊第二單元檢測
    一、填空題。
    1. 3個4寫作(     )×(   )
     2. 5個3寫作(    )×(   )
    3. 2個3寫作(    )×(   )
    4.看圖寫出兩個乘法算式。

    ( )×(    )=(  )                ( )×( )=(    )
    口訣:                          口訣:       
    5.填上“+”、“-”或"×"號。
    4○4=8       3○3=6       5○5=25      6○6=12
     6.填上“+”、“-”或"×"號。
    4○4=16  6○4=2  6○4=10  5○6=11
     7.填上“+”、“-”或“×”號。
    4○5=20   5○2=10        3○3=9       5○5=0
     8.計算下列各題并寫出口訣。
    3×3=( )                  
    4×5=( )                
    3×5=( )                 
    5×2=( )                    
    5×5=( )               
     9.計算下面各題并寫出用哪句口訣。
    4×3=( )________
    3×2=( )________
    3×3=( )________
    5×1=( )________
    2×2=( )________
    10.計算下列各題并寫出口訣。
    4×4=( )          
    4×1=( )          
    2×4=( )          
    11. 3×4讀作( )乘以( )表示( )個( )連加.
     5×2讀作( )乘以( )表示( )個( )連加.
    12. 1×5讀作( )乘以( )表示( )個( )連加.
      2×3讀作( )乘以( )表示( )個( )連加.
    二、口算題。
    1.3×3+15=             5×3-10=
     2×2+30=             4×4-8=
     30+40-19=         63-(44-4)=
    2. 4×2+15=              3×3-4=
     2×2+6=              5×4+40=
     5×3+20=              4×5-4=
    三、文字敘述題。
    1. 5個3是多少?       
    2. 一個因數是5,另一個因數是4,積是多少?       
    四、應用題。
    1. 一雙筷子有2根,4雙筷子有多少根?
             
    2. 二年級同學畫畫,每個小組畫5張,3個小組畫多少張?
             
    3. 每個花瓶插4朵花,3個花瓶插幾朵花?
            
    4. 做一件衣服用4個扣子,做4件衣服要用多少個扣子?

    青島版二年級數學上冊第三單元測試題
    一、填一填。
    1.一個角有(   )個頂點,(   )條邊。
    2.一塊三角板中,有(   )個角,其中有(   )個直角。
    3.一個長方形有(   )角,有(   )個角是直角。
    4.拿一張紙,先上下對折,再(   )對折可以得到直角。
    5.寫出下面角的各部分名稱。
     

    二、辨一辨。
    1.下面的圖形中,是角的在(  )里打“√”,不是的打“×”。
            
     

      (   )          (   )        (   )        (   )

    2.下面的圖形中,是直角的在(  )里打“√”,不是的打“×”。


                   
       (   )          (   )        (   )        (   )
    三、選一選。(把序號填在蘑菇瓶中)

    四、數一數。
    1.下面圖形中各有幾個角。
     

    2.下面圖形中各有幾個直角。


    五、比一比。(用三角板上的角比比看:下面各題左右兩個角,哪個角大?哪個角小?在○里填上“>”“<”或“=” )
    ①                                 ②
          
    六、畫一畫。
    1.畫一個直角。                    

    2.畫一個比直角小的角。

    3.給下面的圖形添上一條線段,使它符合要求。試一試,你一定能行!

    青島版二年級數學上冊第四單元測試卷
    一、 我會算。
    7×3=     6×6=    7×5=     6×7=     0×7=     2×7= 
    4×6=     4×7=    7×8=     8×8=     6×8=     5×8=
    4×9+9=         3×9+9=         6×9+9=       8×9+9=
    二、 我會填。
    1.7+7+7+7+7=35,改寫成乘法算式是(   )╳(   )=(   ),
    表示(   )個(   )相加等于35。
    2.3╳6可以表示(  )個(  )相加,也可以表示(   )個(   )相加。
    3.4╳3=(   ),讀作(                   ),口訣是(             )。
    4.我能用口訣“四六二十四”寫出兩個乘法算式。
    (                   )    (                   )
    5.把口訣補充完整。
    (     )十五            三四(     )        二三(     )
    (     )十六           (     )得六        (     )三十
    6.在○里填上“>、<或=”。
       14+13○5╳5         4╳4○16+3           2+2○2╳2
    3+3○3╳3           2╳4○4╳2             6+6+6○3╳6
    7.在○里填上“+、—或╳”。
      3○3=9        1○1=1         6○3=3        4○0=0
    2○3=5        4○6=24        5○3=15        1○2=2
    8.一個因數是3,另一個因數是5,積是(    );兩個加數都是4,和是(    )。

    三、我會判斷。
                                                    
                                                      
     
    四、我會畫。
    1.畫    。
    ○12個6:                        ○23個4:                     
    2.畫一個直角,并標出直角的各      3、畫一個比直角大的角。(2分)
    部分名稱。

     

    五、我會列式計算。
    1.6個2相加是多少?            2.4乘6的積再減8的差是多少?
                                                                 
    3.46比28多多少?              4.比17多34的數是多少?
                                                                 

    5.                             6.                     

    六、我會列式解答問題。
    1.一件 有4個紐扣,3件外套一共有多少個紐扣?
                                    答:3件外套一共有(   )個紐扣。
    2.                           
                                  答:我們一共寫了(   )個大字。

    3.                       
             5元      3元          4元         ?元
    (1)   比  貴6元, 多少錢?
                                                  
    (2)5碗 多少錢?
                                                  
    (3)請你提出一個用乘法計算的問題并列式計算。

                   青島版二年級數學上冊第五單元測試題
    一.看圖寫算式。

     

    □○□=□          □○□=□
    □○□=□          □○□=□
    二.填空。
    1. 先分一分,再填空。
    (1)10個氣球分給小朋友,每人2個,可以分給(    )人。
    10個氣球,平均分給5個小朋友,每人分得(    )個。
    (2)15個★,每5個一份,分成了(    )份。
    15個★,平均分成3份,每份(    )個。
    2.

    (1)每串有4個珠子,(    )串一共有(    )個珠子。
    (2)有(    )個珠子,每(    )個珠子一串,可以串成(   )串。
    (3)有(    )個珠子,平均分成(    )串,每串(    )個珠子。
    3.20朵花,每個花瓶里插4朵,可以插(    )瓶,20朵花,平均插在5個花瓶里,每個花瓶里插(   )朵。
    4.
    (1)12根    ,平均分成3份,每份有(    )根。 
    12÷□=□
    (2)12根    ,平均分成6份,每份有(   )根。
    12÷□=□
    5.  20÷4=5,讀作(                ),被除數是(      ),除數是(     ),商是(      )。
    三.解決問題。
    1. 先擺一擺,再寫出算式。
    (1)8個☆,每2個一份,分成了幾份?   


    (2)8個☆,每4個一份,分成了幾份?  


    (3)12個☆,平均分成2份,每份有幾個?


    (4)10個☆,平均分成5份,每份有幾個?   


    2. 先圈一圈,再寫出算式。
                                
    15個 ,每3個一份,分成了幾份?

    青島版二年級數學上冊第六單元測試題
    一、他們看到的是什么?請連一連。
    1.
    2.
    二、填空。
    1.看圖填空。
    (1)從上面看有(   )個正方體。
    (2)從側面看有(   )個正方體。
    (3)從正面看有(   )個正方體。
    (4)從正面看是側面看到的(    )倍。
    2.下面是我校新部平面圖的一部分。在( )里填入東、南、西、北。
                                                     
     教學樓在車棚的(     )面。
     辦公樓在教學樓的(     )面,在操場的(     )面。
    綜合樓在校園的最(     )面。大門在車棚的(     )面。
    三、解決問題。
    1. 根據提示語,在括號里寫出他們的家。
    小明家在學校的北面;小亮家在學校的東面;學校的南面是小紅家;從小明
    家先向南走,再向西走是小立家。

    2.小小交通員。
     讓小于20的算式向南走,得數大于50的向北走,得數等于30的向東走,得數等于40的向西走。(用箭頭表示出來)
           5×3        36÷4         2×9           9×6       
     8×56
           17+13       8×8          5×6           46-28        2×4
           48-8        7×9          48÷8          80÷2
    青島版二年級數學上冊第七單元測試題
    一、口算。
      8×4=      24÷6=      21÷3=      7×9=      5×8=
      6×6=      72÷9=      4×7=      14÷2=      24-8=
      28÷4=     7×8=       27-9=     5×5=       18+6=
      9×1=      56÷6=      49÷7=     48÷9=      54+8=
    二、在(  )里填上合適的數。
      6+6+6+6=(  )×(   )       5×9-5=(   )×(  )
      6×7=6×6+(   )    9×8 > 9×(  )     7=(   )÷(   )
      5×(    )=35     63=(   )×7   48÷(   )=6     (   )÷2=5
    三、填空。
    1.被除數是35,除數是7,商是(     )。
    2.把24平均分成3份,每份是(     )。
    3.有18個蘋果,3個3個地分,可以分成(    )份。
    4.20里面有(   )個5。
    5.
     
    可以給(    )件衣服釘上扣子。
    □÷□=□(件)
    6.
     
    平均每只小刺猬運(    )個果子。
    □÷□=□(個)
    7.
     
    (1)每2輛汽車編成1組,可以編成(    )組。
    16÷□=□(組)
    (2)每4輛汽車編成1組,可以編(    )組。
    16÷□=□(組)
    8.圈一圈,填一填。
     
    四、寫出除法算式。
    (1)8除以2等于4。
     

    (2)被除數是12,除數是3,商是4。
     

    (3)把15平均分成5份,每份是3。
     

    (4)20個桃,每4個分成一份,分成了5份。
     
    (5)54是6的多少倍?

    五、在(  )里填>、<或=
    5×8(   )8×5      4×6(    )3×8     45÷5(   )3×3
    9×4(   )4×8      18÷2(   )18÷3    5×2(    )36÷4
    5+5(   )5×5      28÷4(   )35-5    3×2(    )32÷4
    六、解決實際問題。
    1.一包瓜子4元,一個面包3元。問:一根火腿的價錢是一個面包的2倍,一根火腿多少錢?


    2.小象一次運兩根木頭,大象一次運的是小象的4倍。大象一次運幾根木頭?

    3.王倩的前面有6個同學,他后面的同學是前面的2倍,他后面有多少個同學?這一排共有多少人?

    4.某班有24名同學,上微機課需分為6組,每組有多少人?

    5.小明一分鐘做45題,小紅一分鐘做9道題,小明一分鐘做的是小紅的幾倍?

    青島版二年級數學上冊第八單元測試題

    一、填空。
    1.這是王爺爺家養的家禽,小紅想知道各種家禽各有幾只?幫幫忙好嗎?
     
    2.選擇正確的,填在(  )里。
    (1)今年冬天能下雪嗎?(     )
    (2)你將來能上大學讀書嗎?(     )
    (3)你在河里游泳,能看到鯨魚嗎?(     )
    【能      不能        不一定能】
    3.在( )里填上一定、可能或不可能。
       升旗手(       )是女的;      爸爸(       )比兒子大;
       宇宙中(       )有外星人;    夏天(       )過春節。
    二、看圖填表。
                   
    種類 猴子 老虎 公雞 兔子 小狗
    數量     
    三、應用。
    1.數一數上面各種水果的數量,完成下面的統計表。
     
     
    2.根據統計表解決以下問題
    (1)(  )最多,(  )最少。


    (2)蘋果的個數是桃子的幾倍?


    (3)梨子的個數是香蕉的幾倍?


    青島版二年級數學上冊第九單元測試題
    一、口 算。
     14-6×2=      8+5×3=       6×4-20=       30-5×4=
    (90-60)÷6=  8×(7-4)=   36÷(3×3)=   16÷8×7=
     80-5×8=      9×3+20=
    二、看誰算得又對又快 。
     (48-39)×8       9×7+24          48+81÷9 

     22+42÷7           90-64÷8          6×8-20

    32+6×4          90-64÷8          58-34+45
     
    三、列式計算。
    1.7與8的積減去42,差是多少?
     

    2.45與32除以8的商的和是多少?
      

    四、在○>、<或=。
     6×8○40     9×7○65     64÷8○8      2×7○10
     1×9○9      8×4○30     0×5○5       5×7○7×5
     
    五、解決問題。
        10元          5元            9元            3元         2本8元

    (1) 20元錢能買幾個玩具熊?


    (2) 小紅有15元錢,買2把玩具槍,還差多少錢?


    (3) 買一輛坦克和7塊漢堡包一共要花多少錢?

    (4) 小青拿32元錢,買了兩輛玩具坦克,應找回多少錢?

    青島版二年級數學期末測試題
    一、直接寫出得數
       31+47=               72÷9=              9×5
       46-18=               380+530=             16÷4=
       6×6=               710-420=             810-490=
       81÷9=               2×7=              340+270=
    二、填空
    1.在一個算式里,有加、減法,又有乘、除法,要先算(      ),后算(      )
    2.差是590,減數是380,被減數是(      )
    3.三角板有三個角,其中一個角是(      )角。
    4.0除以任何不是零的數都得(       )
    5.填口訣
    二四(     )  (     )得九    (      )十二  
    三五(     )  (     )得六     三六(      )  
    6.9的3倍是(     ),4個5相加的和是(     )
    7.7×6=(    ),口訣:(    ),讀作:(     ),表示:(     )
    8.比67多29的數是(     ),比67少29的數是(     )
    9.在○里填上“+”、“-”、“×”或“<”、“>”、“=”。
    8○6=48         36○73-37         9×7○65
    2○2=4          43○6×7          18○9=9
    三、選擇題
    1.5個3相加是多少?正確的列式是(  )
    A.5+5+5=15     B.5+3=8    C.5×3=15
    2.用2、6、0三個數字組成的兩位數有(  )個。
    A.2   B.4   C.6
    3.小明有50元錢,買故事書花了28元,他大約還剩(      )元。
    A.22            B.30           C.20
    4.5+5+5+4,不可以改寫成算式(     )
    A.5×4          B.5×3+4       C.4×5-1
    5.4個好朋友見面互相擁抱一次,共要擁抱(     )次。
    A.3次           B.4次         C.6次
    四、判斷(對的打√,錯的打×)
    1.任何數與0相乘都得0。(     )
    2.所有的直角都一樣大。   (     )
    3.一個角有一個頂點兩條邊。(     )
    4.4個3相加的和是13。       (     )
    5.角都有一個頂點,兩條邊。  (     )
    6.計算48+29,得數大約是70。 (     )
    五、我是小畫家
    1.請畫一個直角。           2.右邊的圖分別是誰看到的?連一連。
     

    六、列式計算
    1.6的4倍是多少?
    2.一個數的9倍是72,這個數是多少?
    3.7除14,商是多少?
    七、解決實際問題
    2.周日,小明和4個同學去公園玩,公園的兒童票是每張5元,他們一共花了多少元?帶30元去,買票的錢夠嗎?
    3.小明今年8歲,爺爺今年72歲,爸爸的年齡是小明的6倍。
    (1)爸爸今年多少歲?
      (2)爺爺比爸爸大多少歲?
    4.

    (1)  要付多少元?               
        
    (2)      該付多少錢?
      
    (3)如果     付100元給營業員,應該找回多少錢?

    本文來源:http://www.chuech-photo.com/ksst/787104.html

    58福彩 www.m6828.com:招远市| www.ehbermanlaw.com:台南市| www.sweetnthings.com:临泉县| www.shblcht.com:乐安县| www.yurindex.com:永春县| www.elitetrainingca.com:扶沟县| www.cp5773.com:安福县| www.aeroflex-cargo.com:竹溪县| www.jnslt.cn:布尔津县| www.adocweb-bourgogne.org:台南县| www.lishurong.com:稻城县| www.lizhao.org:买车| www.cwwwm.cn:黑河市| www.addx-technologies.com:威信县| www.rdzfw.com:凤城市| www.alinadeemamin.com:汕头市| www.zglynn.com:宕昌县| www.mgxsp.com:张家口市| www.nbajerseysaustralia.com:株洲县| www.ccequinephotography.com:长春市| www.onlinefloraldesign.org:永康市| www.638890.com:隆回县| www.usfluence.com:利津县| www.jjmatransportation.com:新蔡县| www.slgdw.cn:台州市| www.posthostelprague.com:伊春市| www.seocontest2008.com:靖远县| www.hkrfw.cn:夹江县| www.w-b-z.com:朝阳县| www.damnkidbrand.org:汉源县| www.982130.com:南昌市| www.ajseger.com:荃湾区| www.judaicaboutique.com:罗源县| www.hina-ef.com:阳山县| www.m6885.com:保山市| www.abcqg.com:怀仁县| www.foteng888.com:嘉定区| www.ynlcdcj.com:井冈山市| www.yp-sport.com:临朐县| www.itmightbefun.com:南阳市| www.clutchsdelpotosi.com:仁寿县| www.musicofiles.com:修武县| www.madebyflek.com:临高县| www.proje8551.com:万州区| www.0735qy.com:无锡市| www.ccss9988.com:义乌市| www.cp2290.com:珲春市| www.gztbyf.com:大名县| www.wenledu.com:乐都县| www.shguwanpm.com:岳阳县| www.hg85456.com:林西县| www.jwbzf.com:天台县| www.aboutren.com:津南区| www.mattmiller-photography.com:台东市| www.4000359185.com:静安区| www.notlamepodcast.com:观塘区| www.mathtuition.org:绩溪县| www.omidfile.com:无棣县| www.qshinny.com:信丰县| www.aobento.com:孝昌县| www.70088p.com:滨州市| www.klinik-perkasa.com:十堰市| www.emedicalweb.com:奉节县| www.dvmus.com:敦化市| www.dapinlv.com:兰州市| www.arfengwork.com:遵化市| www.kingsfishing.com:迭部县| www.nettensatis.com:新宁县| www.fydisplay.com:绍兴县| www.getpoloapp.com:吐鲁番市| www.jordantrainerprime.com:怀远县| www.nmgxunda.com:云浮市| www.9zmm.com:唐海县| www.cloudhostingcity.com:冕宁县| www.eoilc.com:民丰县| www.waynell.com:临安市| www.mesutaydin.com:乐业县| www.259923.com:清水河县| www.aircompressorhose.org:九寨沟县| www.zazenint.com:尼玛县| www.qdxiaoertn.com:无锡市| www.faisltd.com:沙河市| www.hand-code-directory.com:郯城县| www.davidmshapiro.com:黄浦区|